Licentieovereenkomst


Dit is de licentieovereenkomst tussen u als gebruiker en PXS-it als softwareontwikkelaar. Lees voordat u de software in gebruik neemt eerst de bepalingen. Met het installeren van het hierbij geleverde softwarepakket of de update stemt u ermee in, gebonden te zijn aan de bepalingen van deze overeenkomst.

Auteursrecht

De software is auteursrechtelijk beschermd. Behoudens de bepalingen in deze licentieovereenkomst en/of de Auteurswet van 1912 is het verboden de software en/of onderdelen daarvan, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van PXS-it op enige wijze of in enigerlei vorm geheel of gedeeltelijk te verveelvoudigen en/of openbaar te maken. Zo zijn ondermeer maar niet uitsluitend verboden: opname in een geautomatiseerd gegevensbestand, openbare vertoning, verhuur of uitlening, overdracht aan een of meer derden, het maken van mechanische, optische of elektronische verveelvoudigen.

Gebruiksrecht 

De software is geschikt voor gelijktijdig gebruik door meerdere gebruikers op meerdere computers (multi-user), PXS-it verleent u het recht om voornoemde programmatuur op zoveel enkele, alleenstaande computers te installeren als het aantal gebruikers dat is overeengekomen en op de leveringsfactuur is vermeld. Dit gebruiksrecht is niet overdraagbaar. Het is u toegestaan om veiligheidskopieën (back-ups) van de programmatuur te maken, mits deze veiligheidskopieën strikt voor eigen veiligheidsdoeleinden worden gemaakt en niet aan derden ter beschikking worden gesteld.

Exoneratie

PXS-it sluit alle aansprakelijkheid uit voor iedere schade die is ontstaan door het gebruik van de software of door verhindering van het gebruik van de software. Zo accepteert PXS-it geen claims tot schadevergoeding met betrekking tot bijvoorbeeld (maar niet uitsluitend) winstderving, bedrijfsonderbreking of verlies van gegevens.
Het voorgaande geldt ook wanneer PXS-it uitdrukkelijk op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid dat schade ontstaat of zal ontstaan. De aansprakelijkheid van PXS-it is beperkt tot het vervangen van de tot de software horende programmatuur. Voor vervangende programmatuur wordt een garantietermijn gegeven voor de resterende tijd van de oorspronkelijke garantietermijn, doch tenminste voor dertig dagen. De geldelijke aansprakelijkheid zal nooit hoger zijn dan de prijs waarvoor de software door de gebruiker is aangeschaft.